Om Föreningen

Medlemmarna i Tyresö Skeppslag välkomnas härmed till föreningens årsmöte.


Kallelse och agenda för årsmöte i Tyresö Skeppslag

Tid: Onsdagen den 27 oktober 2021 kl. 19:00-20.00

Plats: I år använder vi Google Meet och mötet nås via följande länk

https://meet.google.com/qcw-pmup-ouy


Mötesagenda:


1. Mötets öppnande och utlysande

2. Fastställande av dagordning

3. Val av ordförande för mötet

4. Val av sekreterare för mötet

5. Val av justerare tillika rösträknare

6. Styrelsens och revisorernas berättelse

7. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet

8. Val av ordförande

9. Val av ledamöter

10. Val av suppleanter

11. Val av revisor och revisorssuppleant

12. Val av valberedning

13. Behandling av styrelsen eller av medlem väckt fråga

14. Övriga frågor

15. Avslutning


Verksamhetsberättelse för 2020-2021, föreningens räkenskaper,

revisorernas berättelse samt valberedningens förslag till styrelse

finns tillgängliga här nedanför.


Förslag från medlem (motion) ska vara styrelsen tillhanda

senast 14 dagar innan årsmötet på mailadress

info@tyresoskeppslag.seFöreningens styrelse:

  • Didier Tichadou (Ordförande)

  • Johanna Sundborg (Kassör)

  • Jenny Brandt (Sekreterare)

  • Helen Quested (Utbildnig)

  • Ulf Holmström (IT)

  • Philipe Bergenhoff (Anläggning)

  • Magnus Johem (Anläggning)

  • Ludvig Ryking (Ungdomsrepresentant)

Varje år behövs nya representanter i styrelsen anmäl gärna om du vill och har möjlighet att hjälpa till med Skeppslaget under enskilda kvällar under året.

Verksamhetsberättelse 2020-2021

Verksamhetsberättelse Skeppslaget 2020-2021.docx

Valberedningens förslag

Valberedningens förslag 2021-2022

Årsredovisning 2020/2021

2020-2021 Årsredovisning _.xlsx
Balansrapport 2020-2021.pdf
Huvudbok 2020-2021.pdf
Resultatrapport 2020-2021.pdf
Verifikationslista 2020-2021.pdf

Till Stadgar