Stadgar

Stadgar för Tyresö Skeppslag

Antagna vid årsmötet i oktober 2016

Uppdaterade vid årsmötet 2023


Kapitel 1 Allmänna bestämmelser

1 §  Ändamål

Tyresö Skeppslag har som ändamål att bedriva verksamhet med inriktningen att lära barn och ungdomar segla och förmedla kunskaper om sjömanskap, navigering, regelverk till sjöss och underhåll av material.

2 §  Föreningens namn och hemvist

Föreningens fullständiga namn är Tyresö Skeppslag.

Föreningens organisationsnummer är 812400-5516. Föreningen har sin hemort i Tyresö kommun.

3 §  Sammansättning och tillhörighet

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

4 §  Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

5 §  Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. den 1 september t.o.m. den 31 augusti.

6 §  Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen gemensamt. Styrelsen har rätt att delegera firmateckningsrätten till två styrelseledamöter gemensamt eller till en eller flera särskilt utsedda personer. Den som genom delegation fått fullmakt att företräda föreningen ska återrapportera till styrelsen. Som övre beloppsgräns för beslut på delegation gäller 25 000 kronor.

7 §  Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

8 § Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

I beslutet om upplösning av föreningen ska anges att föreningens tillgångar ska användas till ett bestämt allmännyttigt ändamål i föreningens anda.


Kapitel 2 Föreningens medlemmar

1 §  Medlemskap

Alla personer som vill stödja föreningens ändamål har rätt att beviljas medlemskap. 

Föreningen tillämpar familjemedlemskap och medlemskapet omfattar alla personer i en familj och medger varje familj en röst. Endast myndiga personer i respektive medlemsfamilj har rösträtt, yttrande- och förslagsrätt vid föreningens årsmöte. 

Medlemskap gäller årsvis och följer av att medlemsavgiften erläggs. 

Ett enskilt medlemskap utan rösträtt ingår vid anställning som ledare/ungdomsledare/hamnkapten och gäller verksamhetsåret som anställningen avser, någon medlemsavgift utgår inte för detta medlemskap. 

Ett enskilt medlemskap ingår för samtliga medlemmar av styrelsen och gäller så länge som styrelse engagemanget pågår. Någon medlemsavgift utgår inte för denna grupp. 

Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta föreningens ändamål eller på annat sätt skada föreningens intressen. Beslut att avslå medlemsansökan eller avsluta befintligt medlemskap ska fattas av styrelsen och kan inte överklagas.


2 §  Medlems skyldigheter och rättigheter

Medlem

• ska följa föreningens stadgar och beslut som fattats av styrelsen och årsmötet,

• ska betala de medlemsavgifter som beslutats av föreningen,

• har rätt att delta i sammankomster och aktiviteter som anordnas för medlemmarna,

• har rätt till fortlöpande information om föreningens angelägenheter från styrelsen,

• har inte rätt att ta del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.


Kapitel 3  Årsmöte

1 §  Tidpunkt och kallelse

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av oktober månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Kallelse till årsmötet och förslag till föredragningslista ska av styrelsen senast tjugo dagar före mötet tillhandahållas medlemmarna på sätt styrelsen bestämt. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar ska det anges i kallelsen.

Verksamhetsberättelse, årsbokslut, revisorernas berättelser samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen ska anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

2 §  Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.

Förslag från medlem (motion) ska vara styrelsen tillhanda senast fjorton dagar före årsmötet.

Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

3 §  Sammansättning och beslutsförhet

Årsmöte består av närvarande röstberättigade medlemmar. Vid votering på årsmöte eller annat allmänt möte äger varje medlemsfamilj en röst. Medlem får genom fullmakt överlåta sin röst på annan medlem. Ingen får dock på grund av fullmakt utöva rösträtt för mer än en medlem utöver den egna rösträtten.

Mötet är beslutsmässigt med de röstberättigade medlemmar och ombud som är närvarande på mötet.

4 §  Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

För att vara röstberättigad och ha yttrande- och förslagsrätt på årsmöte krävs:

• att medlemmen under mötesåret fyller lägst 18 år;

• att medlemsavgifter har betalats senast fjorton dagar före årsmötet.

5 §  Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras:

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

2. Val av protokolljusterare och rösträknare.

3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

4. Fastställande av föredragningslista.

5. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsbokslut för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.

6. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

8. Val av

a)  föreningens ordförande för en tid av ett år;

b)  halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;

c)  två suppleanter (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;

d) en revisor jämte suppleant (ersättare) för en tid av ett år.

9.  Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

10. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 4.

6 §  Valbarhet

Röstberättigad medlem av föreningen är valbar till styrelsen. Därtill äger ungdomsledarna rätt att välja en egen representant till styrelsen.

7 §  Valberedning

Valberedningen utgörs av föreningens styrelse.

8 §  Beslut och omröstning

Beslut och val av styrelse fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).

För beslut avseende 1 kap. 7 § och. 8 § samt investeringsbeslut avseende mer än halva årsomsättningen krävs 2/3 majoritet av de avgivna rösterna. I övrigt avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet.

Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det ska dock val ske slutet.

Vid omröstning gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om ordföranden är röstberättigad. Är mötesordföranden inte röstberättigad avgör lotten.

9 §  Ikraftträdande

Beslut fattade av årsmöte gäller från årsmötets avslutande om inte annat sägs.

10 §  Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det, samt vid frågan om föreningens upplösning. Sådan framställning ska avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte ska den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till före-dragnings¬lista för extra årsmöte ska senast sju dagar före mötet tillställas medlemmarna på sätt styrelsen bestämt.

Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder och kalla till årsmöte enligt föregående stycke. Vid extra årsmöte får endast den eller de frågor som angetts i förslaget till föredragningslista behandlas.


Kapitel 4 Revision

1 §  Revisorer och revision

Föreningens räkenskaper och förvaltning ska årligen granskas av den av årsmötet utsedda revisorn eller suppleant för denne.

Revisorerna ska vara oberoende av dem som de har att granska och inte stå i jävs¬förhållande till styrelseledamot.

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

Föreningens räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret ska vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet.

Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.


Kapitel 5 Styrelsen

1 §  Sammansättning

Styrelsen ska bestå av ordförande samt fyra-sex övriga ledamöter och två suppleanter En av suppleanterna ska vara ungdomsrepresentant och företräda ungdomsledarna.

Föreningens ordförande väljs av årsmötet. Styrelsen ska vid sitt konstituerande möte inom sig utse en kassör och sekreterare.

Vid förhinder för ledamot ersätts ledamoten av suppleant. Om ledamot avgår i förtid ersätter suppleanten ledamoten för tiden t.o.m. nästföljande årsmöte.

2 §  Styrelsens åligganden

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.

Styrelsen ska svara för föreningens verksamhet samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att

• verkställa av årsmötet fattade beslut,

• planera, leda och fördela arbetet inom föreningen,

• ansvara för och förvalta föreningens medel,

• fastställa medlemsavgiften,

• fortlöpande informera medlemmarna om föreningens angelägenheter,

• tillställa revisorerna räkenskaper m.m. enligt 4 kapitlet. 1 §, och

• förbereda årsmöte.

Ordföranden ska leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör sina uppgifter enligt föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut. Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för sin förvaltning.

3 §  Kallelse, beslutsförhet och omröstning

Styrelsen ska sammanträda på kallelse av ordföranden eller annan ledamot på uppdrag av ordförande. Ordföranden är skyldig att kalla till sammanträde då minst två ledamöter har begärt det. Underlåter ordföranden att utfärda kallelse får de som gjort framställningen kalla till sammanträde.

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Vid sammanträde ska protokoll upprättas. Protokoll ska undertecknas av protokollssekreteraren och ytterligare en styrelseledamot. Avvikande mening ska antecknas i protokollet.

4 §  Överlåtelse av beslutanderätten

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till kommitté, annat organ enskild medlem eller annan utsedd person. Sådan överlåtelse skall protokollföras vid styrelsemöte.

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke ska fortlöpande underrätta styrelsen härom.

.  / .